Cégnév: IWAPACK Kft.
Székhely: 1141 Budapest, Bonyádi út 25.
Cégjegyzékszám: 01-09-335204
Adószám: 01 09 732279
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail elérhetőség: golemfeszt@gmail.com

Általános rendelkezések és felhasználási feltételek, a jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF​") határozza meg a ​IWAPACK Kft. (a továbbiakban: "​Gólem​") által szervezett és megrendezett Gólem Fesztivállal (a továbbiakban: "​Fesztivál​") kapcsolatban a jegyvásárlásra és egyéb termékek és szolgáltatások vásárlására, valamint a GÓLEM és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, továbbá a látogatók Fesztiválon való részvételének általános feltételeit, és a GÓLEM és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket (jegyvásárlók és látogatók a továbbiakban együttesen: "​Fogyasztó​").

A jelen ÁSZF értelmében Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontjában megjelölt követelményeknek megfelelő személy.

Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a GÓLEM fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy a Fogyasztó a jegyvásárlással létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt, valamint a Fesztiválra történő belépés előtt teljes körűen megismerje a GÓLEM hatályos ÁSZF-ét, ezért az ÁSZF, és a Fesztivál Házirendje, valamint a GÓLEM által működtetett honlap Adatvédelmi Szabályzata a ​www.golemfeszt.hu oldalon és aloldalain (a továbbiakban együtt: "​Honlap​"), valamint a jegyárusító helyeken és a Fesztivál bejáratánál megtalálhatók.

A Honlapon és a GÓLEM közösségi felületein felhasznált védjegyek, képek, szövegek és egyéb védett tartalmak jogosulatlan felhasználása tilos, a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után. A védjegyek, képek, szövegek és egyéb védett tartalmak kizárólag a GÓLEM által adott előzetes írásbeli hozzájárulással használhatóak fel.

A GÓLEM az adott helyzetben általában elvárhatóság elvének mentén mindent megtesz a Honlapon és a GÓLEM közösségi felületein feltüntetett adatok pontosságáért, azonban nem vállal felelősséget az azokon esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, az azok működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és az ezekből eredő károkért, továbbá az azokról linkek útján elérhető további oldalak tartalmáért.

A vásárlás menete, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jegyvásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, online fizetéssel és elektronikus úton történő megrendeléssel, valamint a GÓLEM közösségi felületein előzetesen közzétett jegyárusító helyeken és a helyszínen lehetséges.

A Fesztivál belépőit online a Cooltix Kft. (székhely: 1084 Budapest, József utca 3. 3/27).; cégjegyzékszám: 01-09-2860807; a továbbiakban: "Cooltix​") által működtetett jegyértékesítő rendszeren keresztül értékesíti, valamint biztosítja - a készlet erejéig - a személyes jegyvásárlást a GÓLEM közösségi felületein előzetesen közzétett jegyárusító helyeken.

A Fogyasztó a Cooltix jegyértékesítő rendszerének használata során egyéni, vagy pedig a vásárlással egybekötött regisztrációjával fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Fogyasztó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és a GÓLEM Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben hozzájárult.

A GÓLEM a jegyvásárló részére értékesíti a Fesztiválon való részvételre jogosító jegyet, amely jogviszony a jegy ellenértékének megfizetésével és a jegy GÓLEM általi fizikai vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás (a továbbiakban együttesen: "​Jegy​") átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a jegyvásárló - amennyiben a Jegy az ő birtokában marad -, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerűen megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a GÓLEM a jegynek megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

Az online vásárlást a GÓLEM külön szakosodott szerződéses partnere, a Cooltix bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos fizetési felületen keresztül, amely vásárlásra a Cooltix általános szerződési feltételei is megfelelően irányadóak. A szükséges adatok megadását, jelen, illetve a Cooltix ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Cooltix emailt küld a jegyvásárló által megadott email-címre, amely tartalmazza az(oka)t a link(eket)et, amelyről az őt megillető Jegye(ke)t és/vagy egyéb Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat letöltheti / a jegyvásárlásról kiállított számlát és a megvásárolt jegyet.

A GÓLEM a Fesztivál helyszínén egy darab Jegy ellenében egy darab karszalagot ad át, kivéve amennyiben adott termék vagy szolgáltatás igénybevételéhez karszalag vagy további karszalag nem szükséges.

A Fogyasztó felelőssége a Jegy megőrzése, és a Fesztiválra történő belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

A GÓLEM köteles a Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, ha a Fogyasztó által megrendelt termékek vagy szolgáltatások, vagy azok egy része nem áll rendelkezésre vagy módosult. A GÓLEM a Fogyasztót a fenti körülményekről legkésőbb a megrendelést követő 2 (kettő) munkanapon belül e-mailben tájékoztatja a módosulásról, a Fogyasztó pedig ezen tájékoztatás megküldését követő 2 (kettő) munkanapon belül jelezheti a GÓLEM felé, hogy a terméket vagy szolgáltatást a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy hogy a megrendeléstől el kíván állni. Az elállás joga nem illeti meg a jegyvásárlót, ha a módosítás kizárólag a Fogyasztóra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz vagy ha a Jegyet a módosítás közzétételekor már átruházta harmadik személy részére. Ez utóbbi esetben az elállás joga a mindenkori jegybirtokost illeti meg, kivéve, ha a módosítás kizárólag a Fogyasztóra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a GÓLEM felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF - továbbá a fesztivál Házirendje, valamint a Adatvédelmi Szabályzat és azok mellékletei, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét - a jegyvásárlást követően, akár a fesztivált közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A GÓLEM javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF, a Házirend és az Adatvédelmi Szabályzat változásainak figyelemmel követését.

Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg.

A GÓLEM kizárja a Jegyek és egyéb termékek, szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve a GÓLEM által egyedileg meghatározható speciális eseteket (lásd előző pont), valamint a Jegyek más Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.
Ha esetleg nem tudnál eljönni, hivatalos partnerünkön, a TicketSwapon keresztül tudod értékesíteni a belépődet.

Szavatosság, felelősségi kérdések

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Fesztiválon olyan további szolgáltatásokat is nyújtanak illetve olyan termékek és szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem a GÓLEM, hanem harmadik személyek nyújtanak számára, ideértve a GÓLEM -mel szerződéses viszonyban álló - a Fesztivál biztonságát elősegítő - biztonsági szolgáltatást. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a harmadik személy között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen termékekkel és szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a GÓLEM-mel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A GÓLEM kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a harmadik személyek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A harmadik személyek által nyújtott termékeket és szolgáltatásokat a Fogyasztó kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A GÓLEM nem vállal semmilyen felelősséget a harmadik személyek által biztosított termékek és szolgáltatások igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.A GÓLEM kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a GÓLEM nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé.

Részvétel a rendezvényen

A GÓLEM a Fogyasztó részére lehetőséget biztosít az ÁSZF és a Fesztivál Házirendje szerint az Fesztiválon való részvételre. A Fesztiválra kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni. A mivel a GÓLEM egy nagy látogatószámú, sok helyszínes Rendezvény, a fenti lehetőség nem terjed ki az egyes helyszínek és programok látogathatóságára, az egyes helyszínekre való ki-be jutás gördülékenységére, azok élvezhetőségére (pl. kapacitás telítettség, vagy nagyszámú érdeklődés miatt), a GÓLEM kifejezetten kizárja, hogy az ezekből adódó kellemetlenségek miatt kompenzációt vagy visszatérítést fizessen. A GÓLEM fenntartja a jogot arra, hogy a koncertek kezdési időpontját egyoldalúan megváltoztassa, vagy a programokat rossz idő esetében is az eredeti időpontban megtartsa, helyszíneket változtasson és kifejezetten fenntartja a jogot a műsorváltozásra.

A GÓLEM nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy.

A Fogyasztó a Fesztivál területén az általános normákat betartó magatartást köteles tanúsítani a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Fogyasztó köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi, vallási, etnikai jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A GÓLEM kifejezett figyelmet fordít a kulturált, nyugodt és zavartalan szórakozásra. A GÓLEM fenntartja a jogot, hogy az ezen értékeket zavaró Fogyasztókat a Rendezvényről eltávolítsa és a továbbiakban megtagadja az további beengedésüket a Rendezvény területére.

A Fogyasztó a Fesztivál területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Fogyasztó a Fesztivál területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni.

A GÓLEM fenntartja a jogot a Fesztivál programjának megváltoztatására, különösen, de nem kizárólagosan a 6. pontban meghatározott ​vis maior esetén. A Fogyasztó elfogadja, hogy a GÓLEM Fesztiválon nagy számú koncert és egyéb program, szolgáltatás kerül megrendezésre, melyeket a GÓLEM nagy számú Közreműködővel történt megállapodások függvényében bonyolít le. Az adott Közreműködők teljesítése (pl. koncertek minősége, tartalma, időtartama) a fesztivál sajátosságainak keretin belül alakul.

A GÓLEM által szervezett programon mindenki saját felelősségére vesz részt.

A GÓLEM elállhat a szerződés teljesítésétől, és megtagadhatja a beengedést, ha Fogyasztó súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll, vagy viselkedésével egyértelmű módon zavarja a Fesztivál zavartalan lebonyolítását.

A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvények területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagokfogyasztása a Rendezvények területén is tilos, azt a törvény bünteti.

A GÓLEM fenntartja a jogot, hogy adott olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító -előzetes vagy első azonosítást követően átadott -igazolást (például karszalag, igazolvány) bemutatja.

A Fesztiválra a belépés, illetve a Fesztivál területén való tartózkodás a Házirend rendelkezéseinek megfelelően lehetséges, az abban foglalt szabályok mindenkire érvényesek.

A Fesztiválon a résztvevőkről a sajtó képviselői és a szervezők által kép- és hangfelvétel készülhet. A kép- és hangfelvételeket a GÓLEM-mel szerződésben álló harmadik személy kezelheti és publikálhatja. A Fogyasztó a Fesztiválon történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Fogyasztó közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Fogyasztó tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A GÓLEM, - a Fogyasztó részére nyújtandó ellenszolgáltatás nélkül - a Fogyasztóval kapcsolatban korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Fesztivál népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, ideértve azt az esetet is, ha a GÓLEM a Fogyasztóról más Fogyasztó(k) által készített felvételt hasznosít vagy használ fel. A Fogyasztókról készült kép- és hangfelvételek kezelésének további szabályait a GÓLEM Adatvédelmi Szabályzata szabályozza.

A Fesztivál területén - a Fesztivál bejárata előtti területet is ideértve - a GÓLEM előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

A Fesztivál területén a GÓLEM-mel szerződéses jogviszonyban álló, megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró harmadik személyek biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Fogyasztó a Fesztiválon történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen harmadik személyekkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

Vis Maior

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar vagy akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a GÓLEM hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a GÓLEM nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen ​vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind a Fesztiválra, mint egészre, mind a Fesztivál valamely programjára vagy szolgáltatására.

Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen ÁSZF a Honlapon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.

Jelen ÁSZF rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

A jelen ÁSZF-el kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó. A Fogyasztók panasz esetén a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerinti illetékes Békéltető Testülethez, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.) fordulhatnak.

A Fogyasztók a Fesztivállal kapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel, észrevételeikkel a GÓLEM fent megjelölt elérhetőségéhez fordulhatnak.

Kelt: Budapest, 2023. December 18.

Kolonics Róbert ügyvezető IWAPACK Kft.